El ronc

El ronc es el soroll que es produeix per el pas de l’aire en una zona d’estretor de la via aèrea superior i que fa vibrar els teixits tous provocant el molest so. El ronc es una dolència molt habitual tot i que   ha estat menyspreuada mèdicament. No s’ha de menystenir la seva gravetat i abastament. El 25% dels homes i un 14% de les dones ronquen. Gairebé la meitat de la població adulta ronca o ha roncat en alguna ocasió.

La visió amable del ronc ha de ser desterrada de la cultura popular ja que està demostrat que, tot i com a manifestació simptomàtica lleu, el ronc es un indicatiu de que alguna cosa no funciona bé i es necessari fer un seguiment en previsió d’un possible desenvolupament obstructiu. El fet de roncar implica necessàriament una anomalia anatòmica i funcional dels mecanismes de la via aèrea superior (VAS). En tots els casos, es tracta d’un grau major o menor d’obstrucció respiratòria amb consecuències d’asfixia crònica.

 

La apnea

Darrera el ronc habitualment s’amaga un problema més gran que es denomina Sindrome de l’Apnea-Hipoapnea del  Son (SAHS). Es el trastorn nocturn més freqüent junt amb l’insomni, amb una prevalença del 24% en la població adulta.

Els malalts pateixen l’aturada intermitent de la respiració durant el son com a conseqüència del tancament de la VAS. Aquests pacients son grans roncadors i alternen cicles de roncs sonors amb silencis de més de 10 segons de durada. Els pacients deixen de respirar repetidament mentre dormen fins a cent ocasions en una sola nit. Aquests silencis es corresponen a les apnees , episodis que finalitzen amb un esforç respiratori brusc en forma de ronc amb estrèpit que els hi provoca un “microdespertar” inconscient. Sovint aquesta activitat nocturna passa desapercebuda per al propi pacient, però aquests episodis d’asfixia provoquen una caiguda del nivell d’oxígen en sang (hipoxia), i una fragmentació del patró de la son provocant somnolencia (cansament crònic) al llarg del dia. Aquesta manca d’oxigen genera una sèrie de greus conseqüències per a la salut com trastorns neuropsiquiàtrics, metabòlics i cardiorespiratoris.

El diagnòstic de l’apnea es realitza mitjançant una prova del son (polisomnografia) que determinarà la gravetat de la malaltia per establir els tractaments més adecuats. El Dispositiu d’Avançament Mandibular (DAM), és una de les possibilitats terapèutiques i consisteix en una fèrula feta a mida que es col·loca el pacient mentre dorm, i que s’ha mostrat efectiva en el tractament d’aquesta patologia.

El CENTRE DENTAL SABADELL, ofereix de forma pionera a Sabadell el tractament d’aquestes patologies mitjaçant el DISPOSITIU D’AVANÇAMENT MANDIBULAR (DAM). Amb la tranquilitat de rebre un tractament punter i innovador i amb la garantia dels nostres professionals.

Dr. Lluís Nogués Pujol (Professor Associat de la Unitat de Diagnòstic i Tractament del Ronc i Apnees del Son del Màster d’Oclusió i Rehabilitació Oral de la Facultat d’Odontologia de la Universitat de Barcelona), primer servei universitari d’aquestes característiques obert a l’Estat Espanyol.