1. INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Centre Dental Sabadell, l’informa que és titular del llocs web www.centredentalsabadell.com d’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Centre Dental Sabadell, notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és Lluís Nogués i Pujol – d’ara en endavant: Centre Dental Sabadell –    amb domicili social al C. Calderón 13 – 08201 Sabadell (Barcelona). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@centredentalsabadell.com

 

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per, accés  i ús dels llocs web de Centre Dental Sabadell atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina de Centre Dental Sabadell. , totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de Centre Dental Sabadell proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per Centre Dental Sabadell per accedir a determinats continguts o serveis ofertes per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per  Centre Dental Sabadell contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

 

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Centre Dental Sabadell no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.
Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.
Centre Dental Sabadell declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència,. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.
Centre Dental Sabadell no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
L’accés a la web: www.centredentalsabadell.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
Centre Dental Sabadell no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

 

4. PUBLICITAT

La Web www.centredentalsabadell.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.
Centre Dental Sabadell  no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

5. MODIFICACIONS

Centre Dental Sabadell  es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

 

6. RESERVA DE COOKIES

Centre Dental Sabadell  es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Centre Dental Sabadell  informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal•lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de Centre Dental Sabadell  no és preceptiva la instal•lació de cookies.
L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General -UE- 2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, Centre Dental Sabadell  informa als Usuaris dels seus websites, que estem obligats a guardar secret professional de les dades personals captades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, aquesta obligació continurà fins i tot després d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment, els menors de 13 anys, no poden prestar el seu consentiment per a què un comerç reculli i tracti les seves dades personals; solament els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom.
Aquestes dades seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador de la web de Centre Dental Sabadell , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Centre Dental Sabadell , informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer que dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició, que podrà sol•licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió, que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, pel qual pot sol•licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça C. Calderón 13 – 08201 Sabadell (Barcelona). o a info@centredentalsabadell.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formulari/s de la nostra web, estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu del formulari.
D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu del formulari.

 

8. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel•lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Centre Dental Sabadell  seran, per tant, obres protegides amb propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de Centre Dental Sabadell

Així mateix, Centre Dental Sabadell  es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’ incompliment d’aquestes condicions.

 

9. SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les tendes online per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda online.
Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal.
Les tendes que disposen d’un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

 

10. ACCIONS LEGAL, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i Centre Dental Sabadell  es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents, per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Centre Dental Sabadell, els jutjats o tribunals de la localitat de Sabadell.