POLÍTICA DE PRIVACITAT 

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el disposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en endavant el RGPD. Aquesta Política de Privacitat té per objectiu posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte de les quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament de les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que li assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

 

Responsable del Tractament

 • Denominació: LUIS NOGUES PUJOL
 • Adreça: Carrer de Calderón, 13, 08201 Sabadell, Barc
 • Telèfon de contacte: 937268238
 • Correu electrònic: info@centredentalsabadell.com
 • Delegat de Protecció de Dades: Tecnodosis SL dpd@utpr.es 

 

Tractament de dades

Les dades de caràcter personal que es sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, en endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb l’interessat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política a fi que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, conforme als següents aspectes.

 

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, butlletí…).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

 

Legitimació

Per regla general, prèviament al tractament de les dades personals, LUIS NOGUES PUJOL obté el consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual es recolza LUIS NOGUES PUJOL és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

 

Destinataris

Per regla general, LUIS NOGUES PUJOL no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, llevat de les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida de dades personals.

 

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de l’interessat, no obstant, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de l’interessat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i com a molt tard dins d’un mes.

 

Terminis de conservació

La informació demanada de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació .

 

Dades de navegació

Pel que fa a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

 

Drets dels interessats

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de LUIS NOGUES PUJOL

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

 • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les vostres pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i el origen de les dades esmentades.
 • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un tractament determinat basat en el consentiment de l’interessat.
 • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades.
 • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.

Els interessats podran exercitar els drets indicats, adreçant-se a info@centredentalsabadell.com mitjançant escrit, tramès a la següent adreça: Carrer de Calderón, 13, 08201 Sabadell, Barc indicant a la línia d’Afers el dret que desitja exercitar i adjuntant document acreditatiu de la identitat (pe DNI)

En aquest sentit LUIS NOGUES PUJOL atendrà la seva sol·licitud com més aviat millor i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

 

A Sabadell, a 27 de novembre de 2023.